Blue Tokai - pour over Kalledeverapura Estate 250g

Blue Tokai - pour over Kalledeverapura Estate 250g